Opatrenia EÚ v oblasti plastov

Kontext

V hospodárstve aj bežnom živote ľudí majú plasty veľmi dôležitú úlohu, no spôsob dizajnu, výroby, používania a likvidácie plastových výrobkov škodí životnému prostrediu. Množstvo odpadu v oceánoch a moriach stúpa, čo negatívne ovplyvňuje ekosystémy, biodiverzitu a potenciálne aj ľudské zdravie. Zároveň platí, že tento odpad predstavuje cenný vyplytvaný materiál, ktorý by sa mohol v hospodárstve opätovne zužitkovať. Nevyužívajú sa hospodárske a environmentálne výhody efektívnejšieho využívania zdrojov a cyklického prístupu. Na druhej strane panuje názor, že musíme riešiť tieto problémy a znižovať environmentálne, ekonomické aj sociálne dôsledky používania plastov.

Pre svoju dostupnosť, trvácnosť a používanie na výrobky, ktoré majú tendenciu vytvárať odpad, sa plast považuje za hlavný zdroj morského odpadu, keďže je ťažko biologicky rozložiteľný a často má toxické či škodlivé následky. Každý rok sa vyprodukuje viac plastového odpadu a vzhľadom na trvácnosť plastu s tým súvisí čoraz viac negatívnych dôsledkov. Hoci mnohé celosvetové iniciatívy uznávajú, že ide o globálny problém, Európa má tiež podiel na jeho vzniku a takisto znáša následky.

Okrem negatívneho vplyvu na životné prostredie poškodzuje morský odpad rôzne činnosti, ako sú cestovný ruch, rybolov a lodná doprava. Podľa odhadov sa cena, ktorú morský odpad predstavuje pre rybné hospodárstvo EÚ, pohybuje v rozpätí od 1 % do 5 % celkového príjmu získaného flotilami EÚ z výlovu. Plasty ohrozujú aj potravinový reťazec, čo platí najmä pre plody mora.

Opatrenia EÚ v oblasti plastov

Európa má zodpovednosť za riešenie svojho dielu problému a zaviazala sa konať na celosvetovej úrovni. V rámci stratégie pre plasty sa Európska komisia zaviazala preskúmať ďalšie opatrenia zamerané na riešenie morského plastového odpadu, ktoré vychádzajú z úsilia členských štátov EÚ. Problém s morským odpadom je vo svojej podstate globálny, pretože odpad sa v morskom prostredí pohybuje, takže odpad pochádzajúci z jednej krajiny môže mať vplyv na iné krajiny. Preto sú potrebné spoločné opatrenia, ktorými sa zaručí jednotný trh s vysokými environmentálnymi normami a právnou istotou pre podniky.

Právna iniciatíva Európskej komisie zameraná na zníženie množstva morského odpadu je súčasťou širšieho komplexného prístupu, najmä stratégie pre plasty, akčného plánu pre obehové hospodárstvo a revidovaných právnych predpisov o odpade.

Návrh smernice o jednorazových plastoch: hlavné dokumenty

V rámci stratégie pre plasty sa už rieši časť cyklu zameraná na dizajn, napr. prostredníctvom preskúmania základných požiadaviek smernice o obaloch. Takisto sa presadzuje ambiciózny prístup k recyklovateľnosti plastových obalov v súlade s revidovanými právnymi predpismi o odpade. Stratégia takisto zahŕňa osobitnú reakciu na mikroplasty, ktoré predstavujú významný zdroj morského znečistenia. Revidovanou rámcovou smernicou o odpade sa posilnili všeobecné zásady a ciele, stanovili sa ambiciózne ciele recyklácie komunálneho odpadu a plastových obalov do roku 2030, tieto ciele však nemožno dosiahnuť bez zvýšeného úsilia v oblasti odpadu a predchádzania jeho vzniku.

Právna iniciatíva v oblasti jednorazových plastov dopĺňa všetky opatrenia v oblasti dizajnu, recyklácie a mikroplastov, ale siaha ešte ďalej. Jej hlavným cieľom je predchádzanie vzniku – znižovanie množstva jednorazového plastového odpadu a rybárskeho výstroja v mori. napr. obmedzením trhu a tým, že za čistenie budú platiť výrobcovia. Takto sa posilnia inovácie smerom k novým obchodným modelom (napr. modelom opätovného použitia), k viacúčelovému použitiu výrobkov alebo nahrádzaniu materiálov. V miestach, kde sa bude naďalej objavovať morský odpad, by mal posun od jednorazových plastov k opakovane použiteľným riešeniam alebo prírodným nespracovaným alternatívnym materiálom viesť k zníženiu vplyvu na životné prostredie. Iniciatívou sa takisto rieši stratený rybársky výstroj, pretože putuje priamo do mora. Tu je hlavným zámerom motivovať k privezeniu všetkého rybárskeho výstroja na breh a k zlepšovaniu nakladania s odpadom.

Iniciatívou proti jednorazovým plastom sa priamo riešia dva hlavné zdroje morského odpadu v Európe: a) jednorazové plasty a b) rybársky výstroj. Tie spolu predstavujú 84 % predmetov plastového morského odpadu a sú medzi nimi aj ekologicky najviac škodlivé predmety pre morské prostredie. Morský odpad, ktorý nie je plastový, zvyčajne nereaguje s inými zložkami (napr. kamene) alebo je biologicky rozložiteľný (papier, drevo), preto predstavuje menšiu environmentálnu hrozbu.

Desať najčastejšie sa vyskytujúcich jednorazových plastových predmetov tvorí 86 % celkového jednorazového plastového odpadu na plážach a predstavuje vyše polovicu plastového odpadu v mori. Tento zoznam sa výrazne podobá zoznamom, aké vypracovali v USA a iných krajinách, ktoré štandardne nachádzajú rovnaké plastové výrobky v morskom odpade.

Stratený alebo nepoužívaný rybársky výstroj (presnejšie rybársky a akvakultúrny výstroj) vrátane sietí tvorí asi tretinu predmetov morského odpadu na plážach. Pod nepoužívaný, stratený alebo vyradený rybársky výstroj patria väčšie časti rybárskeho výstroja (napr. vrše, pasce, siete alebo vlasce), ktoré zámerne zostali v rybolovnej oblasti alebo sa neúmyselne stratili v dôsledku nepriaznivého počasia, vzájomných kontaktov alebo sporov používateľov. Ak sa opotrebované časti výstroja (vrše, pasce, siete alebo vlasce) zámerne hodia cez palubu, môžu ohrozovať morský život („fantómový rybolov“).

Členské štáty prijímajú vnútroštátne opatrenia proti jednorazovým plastom. Francúzsko zakázalo plastové poháre a taniere, spolu s Talianskom zakazujú vatové tyčinky, Spojené kráľovstvo a najnovšie aj región Brusel chcú zakázať slamky. Iné krajiny, napr. Írsko a Portugalsko, tiež zvažujú možné opatrenia. Aktuálne musí zakročiť Európska únia, aby zabránila tomu, aby sa v dôsledku rôznych opatrení trieštil jednotný trh. Podniky potrebujú rovnaké podmienky, jasnosť a právnu istotu.

Právne súvislosti

Balík pre obehové hospodárstvo z roku 2015 obsahoval aj návrhy na modernizáciu právnych predpisov EÚ pre oblasť odpadu, pričom inštitúcie dospeli k dohode v decembri 2017. Nové právne predpisy obsahujú všeobecné ustanovenia o predchádzaní vzniku odpadov a morskom odpade.

Komisia 16. januára 2018 schválila „Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve“, v ktorej sa uvádza, že morský odpad je naďalej problémom a že plasty predstavujú významný zdroj znečistenia. Komisia vo svojom akčnom pláne potvrdzuje, že sa budú skúmať ďalšie opatrenia v súvislosti s rybárskym výstrojom vrátane rozšírenej zodpovednosti výrobcu a/alebo systémov záloh.

Nariadenie o kontrole spoločnej rybárskej politiky obsahuje opatrenia týkajúce sa nájdenia a ohlasovania strateného rybárskeho výstroja a takisto požiadavku na jeho označovanie. Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) umožňuje členským štátom finančne podporovať zber morského odpadu a investovať do prístavných zariadení na zber odpadu.

Legislatívny návrh Komisie o prístavných zberných zariadeniach z roku 2018 obsahuje aj opatrenia, ktorými sa má zaručiť, aby sa odpad vzniknutý na lodiach alebo vylovený z mora dostal na pevninu a primerane sa spracoval. Vyslovene sa odkazuje na úvahy Komisie o ďalších opatreniach v súvislosti s rybárskym výstrojom. Komisia 30. mája 2018 prijala návrh na prehodnotenie systému kontroly rybolovu, čím sa zlepšia pravidlá ohlasovania strateného rybárskeho výstroja, napr. zavedením ohlasovania a vyhľadávaním výstroja.

Súvislosti s verejnosťou

Verejnosť citlivo reaguje na vplyv plastov na životné prostredie. Z prieskumov Eurobarometra vyplynulo, že občania Európy sa obávajú dôsledkov bežne používaných plastových výrobkov na zdravie (74 %) a životné prostredie (87 %).

Dokumentárne filmy typu Oceán plastov alebo seriál BBC Modrá planéta II odhalili rozmery tohto celosvetového problému širokej verejnosti. 33 % Európanov označilo znečistenie morí za najdôležitejšiu environmentálnu tému.

Uplatňovanie ustanovení smernice o plastových taškách je dôkazom, že reštriktívne opatrenia môžu priniesť okamžité výsledky a verejnosť ich schvaľuje. Zdá sa, že aj nízky poplatok za ľahkú plastovú tašku (okolo 0,10 EUR) môže viesť k podstatnému zníženiu spotreby v krátkom časovom rámci. V Írsku sa zavedením poplatku za plastové nákupné tašky znížilo množstvo tašiek poskytnutých v maloobchodných predajniach o 90 % a navyše sa našlo menej tašiek na plážach. Na 500 metrov pláže ich v roku 1999 pripadalo priemerne 18, v roku 2003 len 5.

Na verejnej konzultácii, ktorá prebiehala od decembra 2017 do februára 2018, sa zúčastnilo vyše 1 800 prispievateľov a vyplynulo z nej, že verejnosť aj zainteresované strany si uvedomujú, že v oblasti jednorazových plastov je potrebné konať.

98,5 % respondentov uviedlo, že opatrenia na riešenie jednorazového plastového odpadu v mori sú „potrebné“, a 95 % opýtaných ich považuje za „potrebné a naliehavé“. Vyše 70 % výrobcov a vyše 80 % zástupcov značiek a subjektov zaoberajúcich sa recykláciou považuje opatrenia za „potrebné a naliehavé“. Právna jasnosť a istota pri investovaní v súvislosti s jednotným trhom sú dôležité pre všetky podniky zapojené do hodnotového reťazca plastov.

Kampaň Európskej komisie na výšenie povedomia o jednorazových plastoch

Napriek poznatkom o rozsahu daného problému mnohí spotrebitelia stále každý deň kupujú, používajú a nesprávne likvidujú jednorazové plasty. Komisia v snahe pripomenúť si Svetový deň životného prostredia začala 5. júna 2018 osvetovú kampaň na úrovni celej EÚ, aby tak upriamila pozornosť na skutočnosť, že spotrebitelia majú na výber, a zdôraznila rolu jednotlivcov v boji proti znečisteniu plastmi a proti morskému odpadu. Kampaň sa zameriava na spotrebiteľov v EÚ, ktorí si uvedomujú kritickú situáciu, pokiaľ ide o morský odpad, ale toto povedomie sa ešte nepremietlo do ich každodenného rozhodovania. Cieľom kampane je propagovať udržateľné alternatívy k jednorazovým plastom, vyzvať účastníkov k činom, a tak zmeniť ich vzťah k plastom.