Otázky a odpovědi

Proč je nezbytné proti plastovým výrobkům na jedno použití podniknout kroky na úrovni EU?

Důvodů, proč je nezbytné proti plastovým výrobkům na jedno použití zasáhnout, je celá řada:

  • Je to otázka životního prostředí. Odpad v mořích je v Evropě významným problémem, protože přispívá k znečištění mořského prostředí. Znamená také zvýšené výdaje pro společnost – od čištění pláží a vlivu na turismus až po potenciální zdravotní hrozby. Tyto výdaje se týkají jak soukromých, tak veřejných rozpočtů. Je tedy zapotřebí problém s plastovými výrobky na jedno použití řešit. Tyto výrobky se snadno stávají součástí odpadu a často jsou přehlížené při sběru tříděného odpadu. V konečném důsledku tvoří více než polovinu odpadu v mořích.
  • Je to otázka jednotného trhu. Stále více členských států a místních orgánů podniká samostatné kroky vedoucí k zákazu různých typů plastových výrobků na jedno použití, zatímco občanská hnutí se zaměřují na snížení spotřeby určitých typů těchto výrobků. Existuje reálné riziko roztříštěnosti a je zapotřebí jasně stanovit pravidla hry.
  • Je to ekonomická příležitost. Nabízí se možnosti inovovat nebo nahrazovat nejškodlivější plastové výrobky na jedno použití inovativnějšími produkty nebo obchodními modely – například stavět na biohospodářství, které EU propaguje, nebo vytvářet systémy pro zpětný odběr a opětovné využívání, díky kterým vzniknou místní pracovní místa. Tato legislativa poskytne právní jasnost a hospodářství v měřítku potřebném pro investice a inovace v rámci jednotného trhu.
  • Podporují to občané EU. Občané EU si tento problém uvědomují a očekávají jeho řešení. Podle nedávného průzkumu Eurobarometru si 87 % Evropanů dělá starosti s dopadem plastů na životní prostředí, 74 % si dělá starosti s dopadem plastů na jejich zdraví, 94 % si myslí, že výrobky by měly být navržené tak, aby usnadňovaly recyklaci, a stejné procento si myslí, že výrobci a prodejci by se měli snažit snížit množství plastových obalových materiálů.

Proč Komise navrhla novou směrnici, která má řešit problém odpadu v mořích?

Více než 80 % odpadu v mořích tvoří plasty. Evropská komise navrhla nová pravidla pro celou EU, která se zaměřují na 10 plastových výrobků na jedno použití, které se nejčastěji objevují na evropských plážích a v moři, a také na ztracená nebo vyhozená rybolovná zařízení. Tyto produkty představují největší část zmíněného problému. Dohromady tvoří 70 % všech předmětů v odpadu v mořích.

Ve snaze řešit tento problém K omise předložila ke schválení komplexní sadu opatření. Směrnice o plastových výrobcích na jedno použití je nedílnou součástí širšího přístupu oznámeného ve strategii pro plasty a důležitým prvkem Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Prostřednictvím tohoto návrhu Evropa na globální úrovni plní své závazky v oblasti řešení problému odpadu v mořích, který pochází z Evropy.

Jaký vliv bude mít tato směrnice na odpad v mořích?

Zavedení tohoto návrhu má za cíl o více než polovinu snížit množství odpadu tvořeného plastovými výrobky na jedno použití a vyhnout se tak škodám na životním prostředí, které by jinak do roku 2030 stály 223 miliard eur. Směrnice také bude znamenat snížení emisí do roku 2030 v objemu 3,4 milionu tun ekvivalentu CO2.

Tento návrh bude mít i ekonomický přínos – náhrada plastových výrobků na jedno použití inovativnějšími alternativami by mohla přispět k vytvoření 30 000 pracovních míst ve sféře biohospodářství, které EU propaguje.

Jaké jsou hlavní prvky návrhu Komise?

Tato iniciativa se přímo zaměřuje na prvních 10 plastových výrobků na jedno použití, které lidé nacházejí na plážích EU, a na zapomenuté, ztracené nebo vyhozené součásti rybolovných zařízení. Návrh se zaměřuje na odstranění základních příčin tohoto problému. To znamená rozbor toho, jak se tyto předměty vyrábějí, distribuují a používají v podnicích a jak je používají spotřebitelé, jak jsou tyto výrobky likvidovány a jak je možné, že některé z nich končí na plážích, v mořích a oceánech.

Součástí návrhu je následující sada opatření:

  • Zákaz plastových součástí nebo prvků plastových součástí určitých produktů, jako jsou plastové vatové tyčinky, příbory, tácky, brčka, míchátka nápojů a balonkové tyčky, které budou muset být vyrobené výlučně z udržitelnějších materiálů.
  • Cíle snížení spotřeby: č lenské státy budou muset snížit spotřebu plastových potravinářských nádob a nápojových kelímků.
  • Budou stanoveny závazky pro výrobce, kteří budou muset přispívat ke krytí výdajů spojených s nakládáním s odpady a s čištěním, a také budou zavedena opatření na zvýšení povědomí o plastových výrobcích na jedno použití.
  • Cíle sběru: členské státy budou povinny do roku 2025 sesbírat 90 % plastových lahví na jedno použití, např. pomocí depozitních refundačních systémů.
  • Požadavky na označování: u rčité výrobky budou muset mít označení, jak by měly být likvidovány, jaký je jejich dopad na životní prostředí a kolik a jaký druh plastů obsahují.
  • Opatření pro zvýšení povědomí: č lenské státy budou povinny zvýšit povědomí spotřebitelů o tom, jaký dopad má používání plastových výrobků na jedno použití a rybolovných zařízení, a o tom, jaké jsou u těchto výrobků možnosti opětovného využívání a nakládání s odpady.

Návrh směrnice o plastových výrobcích na jedno použití: klíčové dokumenty

Jak Komise určila, na které výrobky se zaměřit?

Návrh se zaměřuje na 10 plastových výrobků na jedno použití, které jsou nejběžnější na evropských plážích a které tvoří 86 % všech plastových výrobků na jedno použití v odpadu na plážích a asi polovinu veškerého plastového odpadu v mořích.

Společné výzkumné středisko Komise shromáždilo a zpracovalo data v kontextu zavedení rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a staví na práci čtyř úmluv o regionálních mořích a odborné skupiny pro odpad v mořích. Byl použit reprezentativní vzorek, který byl během roku 2016 shromážděn na 276 plážích 17 členských států a 4 regionálních moří. Celkem 355 671 shromážděných předmětů bylo seřazeno v pořadí četnosti výskytu. Výsledky berou v úvahu další monitorování a závěr je, že konkrétních 10 nejčastěji nalezených výrobků se v průběhu let nemění v žádném z regionálních moří.

Kterých 10 výrobků bylo vybráno?

Plastové výrobky, na které se Komise zaměřila, jsou vatové tyčinky, příbory (včetně tácků, brček a míchátek), balónky a balónkové tyčky, potravinářské nádoby, nápojové kelímky (včetně víček), lahve a nápojové kartony, cigaretové nedopalky, tašky, obalové materiály, vlhčené brousky a hygienické zboží a rybolovná zařízení.

Jaký je právní kontext návrhu?

Balíček opatření pro oběhové hospodářství v roce 2015 obsahoval návrhy na modernizaci právních předpisů EU týkajících se odpadu. Shody mezi institucemi bylo dosaženo v prosinci 2017. Nové právní předpisy obsahují obecná ustanovení o prevenci hromadění odpadu a odpadu v mořích.

Dne 16. ledna 2018 K omise přijala „ evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství“, která uznává, že odpad v mořích zůstává vážným problémem a že plasty jsou významným zdrojem znečištění. Ve svém akčním plánu potvrzuje, že budou prozkoumána další opatření týkající se rybolovných zařízení, včetně rozšířené odpovědnosti výrobce a/nebo depozitních systémů.

Nařízení o kontrolním režimu společné rybářské politiky obsahuje ustanovení o odstraňování a hlášení ztraceného rybolovného zařízení a také požadavek na označování rybolovných zařízení. Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) umožňuje členským státům finančně podporovat sběr odpadu v mořích a také investovat do přístavních zařízení na sběr odpadu.

Legislativní návrh o přístavních zařízeních, který K omise předložila v roce 2018, zahrnuje opatření, která mají zajistit, že odpad produkovaný loděmi nebo sebraný z moře bude dopraven na pevninu a řádně zpracován. Návrh se také výslovně zmiňuje o tom, že Komise zvažuje další kroky týkající se rybolovných zařízení. Dne 30. května 2018 K omise přijala návrh na revizi kontrolního režimu pro rybolov, díky které se zlepší pravidla pro hlášení ztracených rybolovných zařízení, např. zavedením hlášení, a pro jejich odstraňování.

Jaký je veřejný kontext návrhu?

Široká veřejnost je velmi citlivá na to, jaký dopad mají plasty na životní prostředí. Průzkum Eurobarometru zjistil, že evropští občané jsou znepokojení tím, jaký dopad na jejich zdraví (74 %) a životní prostředí (87 %) mají běžné plastové výrobky.

Dokumentární filmy jako je Oceán plastů nebo Modrá planeta II od BBC upozornily na tento globální problém a upoutaly pozornost širok é veřejnosti. Celkem 33 % Evropanů označilo znečištění moří za nejzávažnější ekologický problém.

Zavedení směrnice o igelitových taškách ukazuje, že restriktivní opatření mohou přinést okamžité výsledky a být veřejností přijata. Zavedení této směrnice ukazuje, že i malé poplatky za lehké igelitové tašky (kolem 0,10 eur) mohou vést k významnému snížení spotřeby během krátkého období. V Irsku zavedení poplatku za igelitové nákupní tašky vedlo nejen k tomu, že se spotřeba igelitových tašek v maloobchodních prodejnách snížila o 90 %, ale snížilo se i množství tašek nalezených na plážích z průměru 18 plastových tašek/500 m v roce 1999 na 5 v roce 2003.

Do veřejných konzultací, které proběhly mezi prosincem 2017 a únorem 2018, přišlo více než 1 800 příspěvků. Ukázalo se, že jak široká veřejnost, tak zúčastněné subjekty si uvědomují, že s plastovými výrobky na jedno použití je potřeba něco udělat. Celkem 98,5 % respondentů považuje řešení problému v podobě plastových výrobků na jedno použití v odpadu v mořích za „nezbytné“ a 95 % za „nezbytné a naléhavé“. Více než 70 % výrobců a více než 80 % značek a recyklačních firem považuje řešení za „nezbytné a naléhavé“. Právní jasnost a záruka investic v rámci jednotného trhu jsou nezbytné pro všechny podniky zapojené do hodnotového řetězce v oblasti plastů.

Jsem výrobcem plastových výrobků na jedno použití. Budu muset platit poplatky za čištění a recyklaci?

Podle systémů rozšířené odpovědnosti výrobce (ROV) jsou výrobci a producenti odpovědní za materiály, které používají. To znamená, že mají finanční odpovědnost a odpovědnost k životnímu prostředí v souvislosti s čištěním a úklidem svých použitých výrobků. Tyto systémy jsou již dobře zavedené u obalových materiálů a jejich výrobci souhlasí s tím, že budou přispívat. Podle nových právních předpisů EU týkajících se odpadu, které byly přijaty v květnu 2018 jsou ROV povinné u veškerých obalů. Tyto systémy ROV mohou zahrnovat i náklady za úklid odpadu.

Výrobci jsou odpovědní přispívat na úhradu nákladů spojených s úklidem a recyklací, protože svými výrobními metodami tento problém spouštějí. V současnosti náklady způsobené odpadem v podobě plastových výrobků na jedno použití kryje veřejný sektor, v konečném důsledku tedy daňoví poplatníci, ale také další aktéři ze soukromého sektoru, jako je turismus a rybářský průmysl, na které má odpad v mořích velmi negativní vliv.

Co se změní v případě rybolovných zařízení obsahujících plasty?

Zapomenuté, ztracené nebo vyhozené součásti rybolovných zařízení představují asi 27 % předmětů tvořících odpad v mořích, což znamená více než 11 000 tun ročně. Rybolovná zařízení jsou navržená tak, aby chytala ryby, což se děje i potom, kdy jsou ztracena v moři (nechtěný odlov). V mořském prostředí tak způsobují zásadní škody. Plasty používané v rybolovných zařízeních mají vysoký potenciál pro recyklaci, ale současný recyklační trh je spíše malý a příliš lokalizovaný.

Tento návrh chce kolem rybolovných zařízení „stáhnout smyčku“ – pro všechna rybolovná zařízení obsahující plasty bude platit systém rozšířené odpovědnosti výrobce. Jakmile se plastová rybolovná zařízení dostanou na břeh, měli by se o ně postarat výrobci plastových součástí rybolovných zařízení a ne přístavy. Na rybáře a řemeslné výrobce rybolovných zařízení obsahujících plasty se systém rozšířené odpovědnosti výrobce nevztahuje.

Řeší tento návrh i problematiku mikroplastů?

Vysoké procento mikroplastů v našich oceánech je výsledkem fragmentace větších kusů plastu, takže snížením množství plastového odpadu se sníží i podíl mikroplastů.

Některé mikroplasty jsou do výrobků přidávány záměrně (to se týká např. kosmetiky, barev nebo čisticích prostředků). Komise již začala odděleně pracovat na jejich omezení. Obrátila se na Evropskou agenturu pro chemické látky, aby prozkoumala vědecký základ pro zamýšlené omezení.

Jiné mikroplasty se do oceánů dostanu v důsledku používání výrobků (např. prach vznikající opotřebováním pneumatik nebo praním textilií) nebo z primární výroby plastů (např. únikem předvýrobních plastových pelet). Komise bude tento typ znečištění řešit pomocí metod pro měření množství emitovaných mikroplastů, lepšího značení, případných regulačních opatření a zvýšeného záchytu při čištění odpadních vod.

Proběhla před přípravou této iniciativy veřejná konzultace?

Ano. V souladu s  požadavky pro zlepšování právní úpravy proběhly před přípravou tohoto návrhu konzultace se zúčastněnými subjekty a veřejná konzultace a byly také posouzeny možné dopady. Při veřejné konzultaci, která proběhla mezi prosincem 2017 a únorem 2018, uvedlo 95 % respondentů, že řešení problému v podobě plastových výrobků na jedno použití je „nezbytné a naléhavé“ a 79 % procent je přesvědčeno, že aby takové kroky byly účinné, měly by být podniknuty na úrovni EU. Také 70 % výrobců a 80 % značek odpovědělo, že řešení je „nezbytné a naléhavé“. Celkem 72 % respondentů omezilo používání igelitových tašek, z toho 38 % během posledního roku.

Co se s návrhem bude dít dál?

Návrh K omise bude nyní předložen k přijetí Evropskému parlamentu a Radě. Komise naléhá na tyto instituce, aby daný návrh považovaly za prioritu a aby Evropanům předaly hmatatelné výsledky ještě před volbami v květnu 2019.

Kdo je cílovou skupinou kampaně proti plastovým výrobkům na jedno použití?

Cílovou skupinou jsou spotřebitelé, kteří si uvědomují, jaký dopad má plastový odpad a odpad v mořích. Jsou znepokojení rozsahem problému, ale zatím tyto vědomosti nepromítli do svých každodenních rozhodnutí. Cílem kampaně je propagovat udržitelné alternativy k plastovým výrobkům na jedno použití a podněcovat zúčastněné k tomu, aby svůj postoj k plastům změnili a dali to najevo konkrétními kroky.

Kampaň oslovuje všechny Evropany a konkrétně se zaměřuje na několik členských států EU: Bulharsko, Řecko, Itálii, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Kromě materiálů v angličtině byly připraveny i materiály v jazycích těchto zemí.

Kdy bude kampaň spuštěna?

Kampaň Evropské komise proti plastovým výrobkům na jedno použití byla spuštěna 5. června 2018 ve Světový den životního prostředí, který měl letos námět „Dost bylo plastu“. Kampaň se každý týden zaměřuje na jednu konkrétní kategorii plastových výrobků na jedno použití, jako jsou vatové tyčinky, igelitové tašky, kelímky a víčka, plastová brčka, plastové příbory, obaly lízátek a bonbonů a plastové lahve.