Въпроси и отговори

Защо е необходимо да се действа на равнище ЕС относно пластмасите за еднократна употреба?

Има различни причини да действаме във връзка с пластмасовите изделия за еднократна употреба:

  1. Това е екологичен въпрос. Морските отпадъци са основен проблем в Европа, като допринасят за замърсяването на морската среда; това генерира също и разходи за обществото, от почистването на плажовете и влиянието върху туризма, до потенциални заплахи за здравето. Тези разходи се поемат от частни и обществени бюджети. Ето защо е необходимо да се обърне внимание на пластмасите за еднократна употреба, които най-вече се изхвърлят като отпадъци, като често не се прилагат схемите за събиране на отпадъци и това в крайна сметка допринася за повече от половината от морските замърсявания.
  2. Това е спорен въпрос на единния пазар, тъй като все повече държави членки или местни институции предприемат отделни действия за забрана на различни видове пластмаси за еднократна употреба, като едновременно с това гражданските движения имат за цел да намалят потреблението на някои видове стоки. Рискът от фрагментация е реален и трябва да има единни правила за всички.
  3. Това е икономическа възможност, за нововъведения и замяна на най-вредните пластмаси за еднократна употреба с по-иновативни продукти или бизнес модели – например, базирайки се на водещата роля на ЕС в биоикономиката, или чрез изграждане на схеми за обратно приемане и повторно използване, които създават локални работни места. Това законодателство ще осигури яснота и икономии от мащаба, необходим за инвестиции и иновации на единния пазар.
  4. Това се подкрепя от гражданите. Гражданите на ЕС са наясно с този проблем и искат действия. Съгласно последните проучвания на Евробарометър 87% от европейците се тревожат за влиянието на пластмасата върху околната среда, 74% са загрижени за влиянието ѝ върху тяхното здраве; 94% считат, че продуктите трябва да са така проектирани, че да се улеснява тяхното рециклиране; и същият процент считат, че промишлеността и търговците на дребно трябва да се опитат да намалят пластмасовите опаковки.

Защо Комисията предложи нова директива за борба с морските отпадъци?

Повече от 80% от морските отпадъци са пластмасови. Европейската комисия предложи нови правила на ЕС, насочени към 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които най-често се откриват на европейските плажове и морета, както и за изгубените и изоставени риболовни уреди. Тези продукти представляват най-голямата част на проблема. Заедно те съставляват 70% от всички морски отпадъци.

За да разреши този проблем, Комисията представи подробен набор от мерки. Директивата за пластмасите за еднократна употреба е неразделна част от по-широкия подход, обявен в стратегията за пластмасите и важен елемент от плана за действие на кръговата икономика. Чрез това предложение Европа изпълнява ангажиментите си на световно равнище за борба с морските отпадъци, произведени от Европа.

Какво ще бъде въздействието на настоящата директива върху морските отпадъци?

Внедряването на това предложение ще има за цел да намали с повече от половина отпадъците от десетте пластмасови изделия за еднократна употреба, като избегне екологичните щети, които в противен случай биха стрували 223 милиарда евро до 2030 г. Също така ще се избегнат емисиите, равняващи се на 3,4 милиона тона CO2 еквивалент до 2030 г.

Това предложение има и икономически ползи; замяната на пластмасовите изделия за еднократна употреба с по-иновативни алтернативи би могло да създаде до 30 000 работни места, базирайки се на водещата роля на ЕС в биоикономиката.

Кои са основните елементи на предложението на Комисията?

Тази инициатива обхваща пряко първите десет пластмасови изделия за еднократна употреба, намиращи се на плажовете на ЕС; и изоставени, изгубени и изхвърлени рибарски уреди - които заедно съставляват 70% от всички морски отпадъци. Предложението засяга основните причини за проблема. Това означава да се разгледа как тези продукти се произвеждат, разпространяват и използват от бизнеса и потребителите, как се изхвърлят и как някои от тях се оказват на плажовете, в моретата и океаните.

Предлага се следния набор от мерки:

  • Забрана на пластмасовото съдържание, или на елементи на пластмасовото съдържание, за определени продукти, като например клечки за уши и подобни изделия, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, като всички те ще трябва да се изработват изключително от по-устойчиви материали вместо сега използваните.
  • Цели за намаляване на потреблението: Държавите членки ще трябва да намалят употребата на пластмасови контейнери за храна и чаши за напитки.
  • Задължения на производителите, които ще трябва да помагат за покриване на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и мерки за повишаване на осведомеността относно пластмасовите изделия за еднократна употреба.
  • Цели на събирането: До 2025 г. държавите членки ще бъдат задължени да събират 90% от пластмасовите бутилки за напитки за еднократна употреба, например чрез схеми за възстановяване на депозити;
  • Изисквания за етикетиране: За определени продукти ще се изисква етикет, който да посочва как трябва да се изхвърлят отпадъците, въздействието на продукта върху околната среда, и наличието на пластмаси в продуктите.
  • Мерки за повишаване на осведомеността: Държавите членки ще бъдат задължени да повишават осведомеността на потребителите относно въздействието на употребата на пластмаси и риболовни уреди за еднократна употреба, както и за системите за повторна употреба и възможностите за управление на отпадъците за всички тези продукти.
Single-use plastics impact assessment

Как Комисията идентифицира продуктите, към които да се насочи?

Предложенията се фокусират върху 10-те пластмасови изделия, които най-често се откриват на европейските плажове, като представляват 86% от всички пластмасови изделия за еднократна употреба на плажовете, и около половината от всички морски отпадъци.

Съвместният изследователски център на Комисията събира и обработва данните в контекста на прилагането на Рамковата директива за морска стратегия, и се основава на работата на четирите регионални конвенции за моретата и техническата група за морски отпадъци. През 2016 г. беше използвана представителна извадка, обхващаща 276 плажа на 17 държави членки на ЕС и 4 регионални морета. Наблюдаваните 355 671 обекта бяха класирани според тяхното разпространение на отпадъците. Резултатите вземат предвид други практики за мониторинг и заключават, че първите 10 от най-често срещаните продукти са стабилни през годините и в различните регионални морета.

Кои 10 продукта са били избрани?

Пластмасовите продукти, върху които се фокусира Комисията, са памучни тампони, прибори (включително чинии, сламки и бъркалки), балони и пластмасови дръжки за балони, контейнери за храна, чаши за напитки (включително капачките им), бутилки и контейнери за напитки, фасове, торбички, опаковки на зърнени закуски и сладкиши, мокри кърпички и санитарни артикули и риболовните уреди.

Какъв е законовият контекст на предложението?

През 2015 г. пакетът мерки за Кръгова икономика включи предложения за осъвременяване законодателството на ЕС по отношение на отпадъците и през декември 2017 г. институциите постигнаха съгласие по тази тема. Новото законодателство включва общи условия за превенция на отпадъците и морските отпадъци.

На 16 януари 2018 г. Комисията прие „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, която признава, че морските отпадъци остават проблем, както и че пластмасата е значителен източник на замърсяване. В своя план за действие Комисията потвърждава, че ще бъдат проучени допълнителни действия по отношение на риболовните уреди, включително Режим на отговорност на производителите на оборудване и/или схеми за депозити.

Регламентът за спазване правилата на общата политика в областта на рибарството съдържа мерки за връщане и докладване на изгубени риболовни уреди, както и изискването за маркиране на риболовните уреди. Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) позволява на държавите членки да подкрепят финансово събирането на морски отпадъци, както и да инвестират в пристанищни съоръжения за събиране на отпадъците.

Законодателното предложение от 2018 г. на Комисията за пристанищни съоръжения включва мерки, които гарантират, че отпадъците, генерирани на корабите или събрани в морето, ще бъдат върнати на сушата и адекватно управлявани. Изрично свързано е със съображенията на Комисията за допълнителни действия по отношение на риболовните уреди. През пролетта на 2018 г. Комисията ще приеме предложение за преглед на Системата за контрол на рибарството, която ще подобри правилника за докладване на изгубено риболовно оборудване, напр., чрез въвеждане на доклади и неговото връщане.

Single-use plastics impact assessment

Какъв е общественият контекст на предложението?

Широката общественост е чувствителна по отношение на ефекта на пластмасите върху околната среда. Проучванията на Евробарометър показват, че европейците са обезпокоени от ефекта на пластмасовите продукти за ежедневна употреба върху здравето им (74%) и околната среда (87%).

Документални филми като „Океан от пластмаса“ или „Синята планета II“ на BBC разкриват на вниманието на публиката размера на този глобален проблем. 33% от европейците идентифицират замърсяването на моретата като най-значим проблем на околната среда.

Въвеждането на Директивата за найлоновите торбички показва, че ограничителните мерки могат да доведат до незабавни резултати и одобрение от страна на обществеността. Въвеждането ѝ показва, че дори ниските данъци върху найлоновите торбички (около 0,10 Евро) могат да доведат до значително понижаване на потреблението им в кратък период. В Ирландия въвеждането на данък върху найлоновите торбички за пазаруване е довело до 90% намаляване на найлоновите торбички в магазините, а също и до забележимо намаляване на количеството торбички, намерени на плажа, от 18 найлонови торбички/500 м през 1999 г. до 5 през 2003 г.

Обществената консултация, проведена между декември 2017 г. и февруари 2018 г., е имала повече от 1800 участия, и е показала, че както по-широката общественост, така и акционерите са наясно за нуждата от действия по отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба. 98,5% от респондентите смятат, че действията, насочени срещу морските отпадъци от пластмасови изделия за еднократна употреба, са „необходими“, а 95% ги смятат за „необходими и спешни“. Повече от 70% от производителите и повече от 80% от брандовете и компаниите за рециклиране считат действието за „необходимо и спешно“. Прозрачността на законодателството и гарантираните инвестиции в унифицирания пазар са от съществено значение за всеки бизнес във веригата на пластмасовите изделия.

Аз съм производител на пластмасови изделия за еднократна употреба. Ще трябва ли да плащам за разходите за почистване и рециклиране?

Схемите на Режима на отговорност на производителите (РОП) държат производителите отговорни за материалите, които използват, като изискват да носят финансова отговорност и отговорност по отношение на околната среда за почистването на произведените от тях продукти след употребата им. Схемите вече са установени в сферата на опаковките, като производителите са се съгласили да съдействат. С новоприетия през май 2018 г. закон на ЕС за отпадъците, РОП става задължителен за всички опаковки. Тези схеми на РОП включват разходи за почистване на смет.

Производителите имат задължение да участват в разходите за почистване и рециклиране, като ще допринасят за разрешаването на проблема и чрез използваните от тях методи за производство. Към настоящия момент разходите, възникващи от отпадъците от пластмасови продукти за еднократна употреба, се поемат от обществения сектор - преди всичко от данъкоплатците - но също и от други частни субекти, например от сферата на туризма и риболова, които силно са засегнати от морските отпадъци.

Какво ще се промени за риболовните уреди, съдържащи пластмаса?

Изоставените, изгубени или изхвърлени риболовни уреди представляват около 27% от морските отпадъци: еквивалентът на повече от 11 000 тона годишно. Риболовните уреди са предназначени за улов на риба и продължават да го правят дори ако са изгубени („призрачен риболов“), причинявайки допълнителни щети на морския свят. Пластмасата, използвана за риболовни уреди, има много голям потенциал за рециклиране, но днешният пазар за рециклиране е прекалено малък и ограничен.

Това предложение цели да „затвори веригата“ на риболовните уреди, като въведе Режим на отговорност на производителите на оборудване, съдържащо пластмаса. След като пластмасовите риболовни уреди пристигнат на брега, за тях трябва да се погрижат производителите на пластмасови компоненти за риболовни уреди, а не пристанищата. Режимът на отговорност на производителите на оборудване няма да обхваща рибарите и производителите на ръчно изработени риболовни уреди, съдържащи пластмаса.

Това предложение обхваща ли проблема с микропластмасите?

Голяма част от микропластмасите в нашите океани се дължат на раздробяването на по-големи парчета пластмаса, така че намаляването на пластмасовите отпадъци ще намали и наличието на микропластмаси.

Някои микропластмаси целенасочено са включени в продукти (напр., в козметични продукти, бои или почистващи препарати), и Комисията е започнала допълнителна работа за ограничаването им, като изисква от Европейската агенция по химикали да прегледа научната обосновка за евентуални рестрикции.

Други микропластмаси се озовават в океана поради нормалната употреба на продукти (например, прах, отделящ се при износването на автомобилни гуми, и /или прането на текстилни изделия) или във връзка с производството на пластмаса (например, разсипване на пластмасови гранули за първоначална обработка). Комисията ще се заеме с този тип замърсяване, като приложи методите на измерване на количествата емитирани микропластмаси, по-ясно обозначаване на етикета, възможни регулаторни мерки и повишено улавяне при пречистването на отпадъчните води.

Имало ли е обществени консултации преди разработването на инициативата?

Да. В синхрон с изискванията за по-добро регулиране, бяха проведени консултации с акционери, открити обществени консултации и цялостни оценки на влиянието с цел подготовка на предложението. В обществената консултация, проведена между декември 2017 г. и февруари 2018 г., 95% от респондентите са се съгласили, че мерките, насочени срещу пластмасите за еднократна употреба, са както необходими, така и спешни, а 79% вярват, че за да бъдат ефикасни, мерките трябва да бъдат взети на ниво ЕС. 70% от производителите и 80% от търговските марки също са посочили, че това действие е необходимо и спешно. 72% са намалили употребата на найлонови торбички, като 38% от тях са го направили през последната година.

Какви са следващите стъпки за предложението?

Предложенията на Комисията ще бъдат подадени в Европейския парламент и Съвета на Европа, като приемането им предстои. Комисията призовава останалите институции да гледат на проблема като на приоритетен и да осигурят осезаеми резултати за европейците преди изборите през май 2019 г.

Към кого е насочена кампанията срещу пластмасите за еднократна употреба?

Кампанията е насочена към потребители, които са наясно с ефекта на пластмасовите и морските отпадъци. Те самите са притеснени от мащаба на проблема, но познаването му не се отразява на изборите, които правят в ежедневието си. Целта на кампанията е да промотира устойчиви алтернативи за пластмасите за еднократна употреба, приканвайки участниците да променят отношението си към пластмасите.

Кампанията е адресирана към всички европейци, със специално внимание към няколко държави членки на ЕС: България, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. В допълнение към материалите на английски език са разработени и материали на официалните езици на тези държави.

Кога ще бъде реализирана кампанията?

Кампанията на Европейската Комисия срещу пластмаси за еднократна употреба стартира на 5 юни 2018 г., Световният ден на околната среда, който тази година се проведе под надслова „Да победим замърсяването, причинено от пластмаси“. Всяка седмица тя се фокусира върху отделна категория пластмасови продукти за еднократна употреба, включително памучни тампони, торбички за пазаруване, чаши и капачки за кафе за еднократна употреба, пластмасови сламки, пластмасови прибори, дръжки на близалки (и опаковки на сладкиши) и пластмасови бутилки.