Действия на ЕС, свързани с пластмасите

Обосновка

Пластмасите играят важна роля както в нашата икономика, така и в ежедневието ни, но начинът, по който в момента пластмасовите продукти се проектират, произвеждат, използват и изхвърлят, вреди на околната среда. Количеството морски отпадъци в океаните и моретата расте, което оказва отрицателен ефект върху екосистемите, биоразнообразието и вероятно върху човешкото здраве. Същевременно се губи ценен материал, който може да бъде отново използван в икономиката. Не се реализират потенциалните ползи за икономиката и околната среда от прилагането на по-ефективен и кръгов подход. Необходимостта от справяне с тези проблеми и намаляването на вредите за околната среда, икономиката и социалната сфера е добре известна.

Широката разпространеност на пластмасите, тяхната устойчивост и използването им в приложения, податливи на замърсяване, е основният източник на морски отпадъци, тъй като са устойчиви на биоразлагане и често имат токсични и вредни последствия. Поради тяхната устойчивост този ефект се увеличава, тъй като всяка година се генерират все повече отпадъци от пластмаса. Това е глобален проблем, признат от редица инициативи в целия свят, но Европа е източник и страда от ефекта на замърсяването.

Наред с вредата върху околната среда, морските отпадъци засягат и отрасли като туризма, риболова и морския транспорт. Например, разходите на рибарите от ЕС, свързани с морските отпадъци, възлизат на 1% до 5% от общите приходи от улова на флота на ЕС. Отпадъците застрашават хранителните вериги и, преди всичко, тези на морските храни.

Действия на ЕС, свързани с пластмасовите отпадъци

Европа е отговорна за решаването на своя дял от проблема и е готова да действа в световен мащаб. Като част от Стратегията за пластмасите, Европейската комисия е решена да потърси по-нататъшни действия за решаване на проблема с морските отпадъци от пластмаса с помощта на усилията на държавите членки на ЕС. Проблемът с морските отпадъци е глобален, тъй като те се движат в моретата и океаните, и отпадъците, произведени в една държава, могат да засегнат друга. Необходими са съвместни действия и за гарантиране на единен пазар с високи стандарти за околната среда и законодателна сигурност за бизнеса.

Законодателната инициатива на Европейската комисия за намаляване на морските отпадъци е част от по-широк и всеобхватен подход, а именно Стратегия за пластмасите, План за действие за кръгова икономика и ревизирано законодателство за отпадъците.

Стратегията за пластмасите вече се занимава с проектната част на цикъла, например, чрез критически анализ на съществените изисквания на Директивата за опаковките. Стратегията налага амбициозен подход за рециклирането на пластмасови опаковки, който е в съответствие с ревизираното законодателство за отпадъците. Тя също така включва развиване на силна чувствителност към микропластмасите, представляващи значителен източник на замърсяване на моретата. Ревизираната Рамкова директива относно отпадъците затвърждава общите принципи и цели; определени са и амбициозни цели за рециклиране на общински отпадъци и пластмасови опаковки до 2030 г.; тези цели обаче не могат да бъдат постигнати без задълбочени усилия за предотвратяване на генерирането на смет или отпадъци.

Законодателната инициатива по отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба допълва всички тези действия по проектиране, рециклиране и борба с микропластмасите, и прави стъпка напред. Основната цел е превенцията – намаляване на морските отпадъци от пластмасови изделия за еднократна употреба и риболовни уреди, например, чрез налагане на пазарни ограничения и изисквания към производителите да плащат за почистването. В резултат на това ще бъдат активирани иновации за нови бизнес модели (като модели за повторна употреба), за артикули за многократна употреба или за замяна на материали. В случаите, в които продължават да се генерират морски отпадъци, замяната на пластмасови изделия за еднократна употреба с такива за повторна употреба и редица естествени, необработени алтернативни материали би трябвало да доведе до намаляване на ефекта върху околната среда. Инициативата се отнася също и за изгубените риболовни уреди поради директната им връзка с морето. Основната цел тук е да се инициира връщането на риболовните уреди на брега и подобряване на последващата им обработка.

Инициативата за пластмасовите изделия за еднократна употреба е директно насочена към двата основни източника на морски отпадъци в Европа – i) пластмасови изделия за еднократна употреба и ii) риболовни уреди. Взети заедно, те съставляват 84% от морските отпадъци от пластмаса, а сред тях са някои от най-вредните за морския свят предмети. Несъдържащите пластмаса морски отпадъци често са инертни (камъни) или биоразградими (хартия, дърво) и поради това представляват по-малка заплаха за околната среда.

Най-често срещаните 10 пластмасови изделия за еднократна употреба съставят 86% от всички пластмасови изделия за еднократна употреба в сметта на плажовете и представляват повече от половината от морските пластмасови отпадъци. Списъкът е много сходен със списъците в САЩ и други държави, които постоянно намират същите пластмасови продукти в морските отпадъци.

Риболовните уреди (по-точно, риболовните уреди и оборудването за аквакултури), които са изгубени или изоставени, съставят около една трета от пластмасовите отпадъци на плажовете. Изоставените, изгубени или изхвърлени риболовни уреди включват: по-големи части от риболовни уреди (например, кошове и капани, мрежи или въжета), доброволно изоставени в риболовните зони или случайно изгубени поради неблагоприятни атмосферни условия, действия на или конфликти между потребителите на оборудването. Тези уреди могат да оплетат морската флора и фауна („призрачен риболов“) (например, кошове и капани, мрежи и въжета) с износени материали (мрежи, въжета), умишлено изхвърлени извън борда.

Държавите членки предприемат национални действия срещу пластмасовите изделия за еднократна употреба. Франция е забранила пластмасовите чаши и чинии, Италия и Франция забраняват клечките за уши и подобни изделия, а Обединеното кралство и отскоро региона около Брюксел искат да забранят сламките. Други държави като Ирландия и Полша също обмислят мерки. ЕС трябва да действа сега, за да гарантира, че тези разнообразни мерки няма да фрагментират единния пазар. Бизнесът се нуждае от единни правила, прозрачност и гарантирано законодателство.

Правен контекст

През 2015 г. пакетът от мерки за кръгова икономика включи предложения за осъвременяване на законодателството на ЕС по отношение на отпадъците и през декември 2017 г. институциите постигнаха съгласие по тази тема. Новото законодателство включва общи условия за превенция на отпадъците и морските отпадъци.

На 16 януари 2018 г. Комисията прие „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, в която е отразено, че морските отпадъци остават проблем, както и че пластмасата е значителен източник на замърсяване. В своя план за действие Комисията потвърждава, че ще бъдат проучени допълнителни действия по отношение на риболовните уреди, включително схеми за повишаване на отговорността на производителите на оборудване и/или за депозити.

Регламентът за спазване правилата на общата политика в областта на рибарството съдържа мерки за връщане и докладване на изгубени риболовни уреди, както и изискването за маркиране на риболовните уреди. Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) позволява на държавите членки да подкрепят финансово събирането на морски отпадъци, както и да инвестират в пристанищни съоръжения за събиране на отпадъците.

Законодателното предложение от 2018 г. на Комисията за пристанищни съоръжения включва мерки, които гарантират, че отпадъците, генерирани на корабите или събрани в морето, ще бъдат връщани на сушата и адекватно управлявани. То се позовава изрично на съображенията на Комисията за допълнителни действия по отношение на риболовните уреди. През пролетта на 2018 г. Комисията ще приеме предложение за преглед на Системата за контрол на рибарството, което ще подобри правилата за докладване на изгубено риболовно оборудване, напр., чрез въвеждане на доклади и неговото връщане.

Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear – Impact Assessment

Обществен контекст

Широката общественост е чувствителна по отношение на ефекта на пластмасите върху околната среда. Проучванията на Евробарометър показват, че европейците са обезпокоени от ефекта на пластмасовите продукти за ежедневна употреба върху здравето им (74%) и околната среда (87%).

Документални филми като „Океан от пластмаса“ или „Синята планета II“ на BBC разкриват пред широката публика размера на този глобален проблем. 33% от европейците идентифицират замърсяването на моретата като най-значим проблем на околната среда.

Въвеждането на Директивата за найлоновите торбички показва, че рестриктивните мерки могат да доведат до незабавни резултати и одобрение от страна на обществеността. Въвеждането ѝ показва, че дори ниски данъци върху найлоновите торбички (около 0,10 Евро) могат бързо да доведат до значително понижаване на потреблението им. В Ирландия въвеждането на данък върху найлоновите торбички за пазаруване е довело до намаляване с 90% на найлоновите торбички в магазините, а също и до забележимо намаляване на количеството торбички, намерени на плажа - от 18 найлонови торбички/500 м през 1999 г. до 5 през 2003 г.

Общественото обсъждане, проведено от декември 2017 г. до февруари 2018 г., по време на което са направени повече от 1800 изказвания, показва, че както широката общественост, така и акционерите осъзнават необходимостта от действия по отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба.

98,5% от респондентите считат, че действията, насочени срещу морските отпадъци от пластмасови изделия за еднократна употреба, са „необходими“, а 95% ги смятат за „необходими и спешни“. Повече от 70% от производителите и повече от 80% от брандовете и компаниите за рециклиране считат действието за „необходимо и спешно“. Прозрачността на законодателството и гарантираните инвестиции в унифицирания пазар са от съществено значение за всеки бизнес във веригата за създаване на стойността на пластмасовите изделия.

Кампания на Европейската Комисия за повишаване на осведомеността по отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба

Независимо от признаването на мащаба на проблема, много потребители продължават ежедневно да купуват, използват и изхвърлят по неподходящ начин пластмасови изделия за еднократна употреба. За да отбележи Световния ден на околната среда на 5 юни, Комисията е започнала общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността, насочена към избора на потребителите и подчертаваща ролята на отделните хора в борбата със замърсяването с пластмаса и морските отпадъци. Кампанията е насочена към потребителите от ЕС, които са наясно с критичната ситуация, свързана с морските отпадъци, но това познаване на проблема не се отразява на изборите, които те правят в ежедневието си. Целта на кампанията е да предложи устойчиви алтернативи на пластмасовите изделия за еднократна употреба, приканвайки участниците да променят отношението си към тях.